Harmony concept

Harmony concept logo

Algemene voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Harmony concept en de klant. 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Harmony concept aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. 

 1. Verplichtingen van Harmony concept

2.1 Harmony concept staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. 

2.2 Harmony concept licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. 

2.3 Harmony concept voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen. 

 1. Verplichtingen van de klant

3.1 De klant dient alle gegevens aan Harmony concept te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. 

3.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Harmony concept op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen. 

 1. Voorschot

Bij online boeking dient de klant een niet terugvorderbaar voorschot te betalen. Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. 

 1. De voor- en nazorg instructies

5.1 De klant verbindt zich ertoe voor- en/of nazorg instructies, die door Harmony concept verstrekt worden, goed na te lezen en deze na te leven voor het beste resultaat. 

5.2 Harmony concept is niet aansprakelijk voor wonden of oneffenheden veroorzaakt door het niet opvolgen van de voor- en/of nazorg instructies. 

5.3 Indien de afspraak ter plaatse of binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd dient te worden omdat er geen rekening gehouden werd met de voor- en/of nazorg instructies wordt het voorschot ingehouden. 

 1. Annulatie

6.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten laatste 48 uur voor de afspraak gemeld te worden per telefoon: 016/50.28.91. 

6.2 Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. 

 1. No – shows

7.1 De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder Harmony concept hiervan te verwittigen zal geschrapt worden uit het boekingssysteem van Harmony concept. 

 1. Te laat komen

De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient Harmony concept zo snel mogelijk te verwittigen op het telefoonnummer op de website. Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de afspraak geannuleerd. 

 1. Recht tot annulatie bij verkeerde inboeking 

De klant dient ten alle tijden na te kijken of de juiste behandeling ingeboekt werd. De afspraak kan gewijzigd worden indien de klant een verkeerde behandeling ingeboekt heeft. 

 1. Persoonsgegevens 

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de gegevens incorrect ingegeven worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale informatie leiden over de behandeling incl. de herinneringsmail. 

 1. Kinderen 

Kinderen worden niet toegelaten tot het instituut. Dit omdat Harmony concept de veiligheid van de klant, hygiëne en rust tijdens de behandelingen wil garanderen. 

 1. Betalingen ter plaatse 

Harmony concept accepteert betalingen in contanten/ bankcontact/ payconiq of mobile betalingen per QR-code. 

 

 

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

13.1 Harmony concept is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

13.2 Harmony concept  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut. 

 1. Compensatie

14.1 Indien de klant een terugbetaling zou eisen voor een gedane of een gedeeltelijke gedane behandeling, zal Harmony concept deze compenseren met een kortingsbon met een maximum van 30% welk gebruikt kan worden voor een product die besteld kan worden via de webshop van Harmony concept. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten gesloten door Harmony concept en alle andere verbintenissen van Harmony concept uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Antwerpen, waar toepasselijk de afdeling Antwerpen daarvan, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van elke vordering die zou voortvloeien uit de door Harmony concept gesloten overeenkomsten en aangegane verbintenissen, onverminderd het recht van Harmony concept om zich tot een andere bevoegde rechter te wenden.